top of page

Time is TBD

|

Location is TBD

ስፖርታዊ ንጥፈታት

ኣባላት ሽሎም ቤተክርስትያን ኣብ ዝተመደበ ናይ ምዝንጋዕ ኣጋጣሚታት ስፖርታዊ ንጥፈታት ብምስራዕ፡ ናይ ደቆተባዕትዮን ደቀስንትዮን ውድድራት የካይዱ። ንዝተዓወታት ጋንታታት ውልቀሰባትን ድማ ሽልማት ብምሃብ ንተሳታፍነት ተተባብዕ።

ስፖርታዊ ንጥፈታት
ስፖርታዊ ንጥፈታት

Time & Location

Time is TBD

Location is TBD

Share this event

bottom of page